4.2 ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel I. Definities en termen

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Ebody Heemskerk.

Opdrachtgever: CliŽnten die door medewerker/ster van Ebody Heemskerk getraind worden.

Opdracht: EMS trainingen en voedingsconsulten.

Locatie: Een overeengekomen locatie.

 

Artikel II. Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, trainingen, aanschaf credit en opdrachten en overeenkomsten tussen Ebody Heemskerk en opdrachtgever(s), members en respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

3. Als ťťn of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

4. Ebody Heemskerk biedt personal training aan, gebruikmakend van de techniek Electro Muscle Stimulation (EMS), onder begeleiding van een personal trainer.

5. Om een EMS training te mogen volgen, is een fysieke toetsing noodzakelijk. Voorafgaand aan een proeftraining en/of bij aanvang van een vervolgtraining of lidmaatschap wordt de fysieke toestand van het betreffende lid geŽvalueerd en beoordeeld in relatie tot trainen bij Ebody Heemskerk. Mogelijke risicoís worden besproken met het

betreffende lid. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat medewerkers van Ebody Heemskerk geen medische opleiding hebben genoten en om deze reden geen medisch oordeel kunnen vellen over mogelijke lichamelijke risicoís in relatie tot het trainen bij Ebody Heemskerk. Adviezen mogen daarom niet worden beschouwd als medisch advies.

6. Elk lid (inclusief deelnemers van een proefles) wordt geacht zijn/haar fysieke gesteldheid en eventueel gebruik van medicatie (naar waarheid) te melden, voorafgaand aan de training. Indien een medewerker niet in staat is om de fysieke gesteldheid te beoordelen, zal altijd worden verzocht om een oordeel van een behandelend arts alvorens de betreffende member of deelnemer proeflessen toegang wordt verleend tot de training.

 

Artikel III. Ter beschikking stelling van persoonlijke informatie

Opdrachtgever verstrekt Ebody Heemskerk alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de training.

 

Artikel IV. Uitvoering van de opdracht

1. Ebody Heemskerk voert de training uit in het kader van cliŽnt, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2. Ebody Heemskerk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat er is uitgegaan van door cliŽnt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

 

Artikel V. Wijzigen en annuleren afspraken

1. CliŽnt maakt een afspraak met Ebody Heemskerk via telefoon/app/boekingssysteem. Ebody Heemskerk behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.

2. Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 4 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 4 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd, dan wordt de training in rekening gebracht.

 

Artikel VI. Prijzen

1. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

2. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vůůr de dag van levering, verhogingen in ťťn of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.

3. Wij behouden ons ook het recht om zoín geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.

 

Artikel VII. Betaling

1. De cliŽnt betaalt via pin vooruit, in termijnen via automatische incasso of contant.

2. Abonnementen betaalt via automatische incasso worden in maandelijkse termijnen geÔnd.

3. Automatische incassoís die geweigerd of gestorneerd worden dienen binnen 5 dagen voldaan te worden.

4. Verschuldigde termijnen kunnen ook via pin of overboeking betaald worden.

5. Bij ingebrekestelling van de verschuldigde betaling langer dan 2 weken is Ebody Heemskerk gerechtigd de toegang te weigeren.

6. De opzegtermijn van een abonnement geldt 1 maand gezien de eerstvolgende nieuwe maand.

 

Artikel VIII. Aansprakelijkheid

Ebody Heemskerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ebody Heemskerk is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ebody Heemskerk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegenomen naar de studio.

 

Artikel IX. Persoonsgegevens en wet op de privacy

De cliŽnt voorziet Ebody Heemskerk vůůr de eerste afspraak van alle gegevens, waarvan Ebody Heemskerk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de trainingen, lessen en afspraken. Ebody Heemskerk neemt de persoonlijke gegevens van de cliŽnt op in een systeem. Ebody Heemskerk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliŽnt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ebody Heemskerk zal gegevens van de cliŽnt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliŽnt.

 

Artikel X. Huisregels Ebody Heemskerk

1. CliŽnt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Ebody Heemskerk.

2. De cliŽnt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van Ebody Heemskerk. Bij constatering hiervan zal Ebody Heemskerk de cliŽnt verzoeken het pand te verlaten.

3. Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur van Ebody Heemskerk op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.

4. Indien de cliŽnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Ebody Heemskerk komt, mag Ebody Heemskerk de client in de training/les weigeren en toch de gehele prijs berekenen.

5. CliŽnten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Ebody Heemskerk op te volgen.

6. CliŽnten mogen alleen met binnen schoenen de EMS-ruimte betreden.

 

Artikel XI. Verkochte producten

Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

 

Artikel Xll. Onderkleding

Client dient onderkleding bij Ebody Heemskerk aan te schaffen voor de optimale werking van EMS. Voor het behoudt van de onderkleding dient het op maximaal 30 graden te worden gewassen en mag het niet in de droger. De onderkleding heeft 1 maand garantie.

 

Artikel XIIl. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Ebody Heemskerk zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Ebody Heemskerk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ebody Heemskerk niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Ebody Heemskerk als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel XIII. Rechtskeuze

Tussen Ebody Heemskerk en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing Artikel XIII. Klachten Indien de cliŽnt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Ebody Heemskerk. Ebody Heemskerk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Ebody Heemskerk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliŽnt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliŽnt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Ebody Heemskerk en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.